പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നീലിറ്റിൽ അവസരം | NIELIT Recruitment 2023

156

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു . Central government jobs അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒക്ടോബർ 31 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധകളിലായി 80 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

  • ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ‘C’: 05
  • ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ‘B’: 20
  • ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ‘A’: 05
  • ട്രേഡ്സ്മാൻ ‘B’: 26
  • ഹെൽപ്പർ ‘B’: 24

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ

18 വയസ്സിനും 27 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം കൂടുതലായി ഉള്ളത് . പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും, ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസ്സും പ്രായ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും . മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ശമ്പള വിവരങ്ങൾ

 

  • ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ‘C’: 29,200 – 92,300
  • ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ‘B’: 25500-81100
  • ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ‘A’: 19900-63200
  • ട്രേഡ്സ്മാൻ ‘B’: 19900-63200
  • ഹെൽപ്പർ ‘B’: 18000-56900

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

 

 

POST EDUCATIONAL QUALIFICATION Experience in Govt./PSU/reputed limited companies
Draftsman ‘C’ Matric/equivalent + ITI certificate (2 years duration) having stream Mechanical 6 years
Lab Assistant ‘B’ Inter (Science) or equivalent, Matric / SSLC 2 years,4 years
Lab Assistant ‘A’ TInter (Science) or equivalent, Matric/ SSLC Nil
Tradesman ‘B’ Matric or equivalent + ITI certificate (2 Years duration) having stream Electrical / Electronics Nil
Helper ‘B’ Matric or equivalent Nil

അപേക്ഷാഫീസ് വിവരങ്ങൾ

▪️ ജനറൽ/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 200 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്
▪️ SC/ST/EX-S/PWD/ വനിത വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല.
▪️ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചലാൻ വഴിയും അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

➤ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഒക്ടോബർ 31 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.

➤ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള Apply Now എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

➤ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക

For any problems related to online submission of application form/downloading of admit card, please send e-mail to
recruit-stqc@nielit.gov.in mentioning advertisement number in the subject. No other query will be entertained at this
mail-id.