മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജോലി നേടാം: ഇന്റർവ്യൂ 30ന്

262

മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ഷോറുമായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്കും ജോലി നേടാൻ അവസരം . യോഗ്യതയുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 30ന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തിച്ചേരുക .

Vacancies

1. Sales Trainee(Male/Female)

 

 

 

 • Qualification:+2
 • Age:Below 27
 • Salary:Best in industry
 • Job Location:Kottayam & Other Districts

2. Marketing Executives

(Two wheeler required)

 

 • Qualification:SSLC
 • Fresher’s / Experienced
 • Age:Below 40
 • Salary: Best in industry
 • Job alocation:Kottayam

3. Salesman

 

 • Qualification:+2
 • Experienced
 • Male, Below 27
 • Salary : Best in industry
 • Job Location: Kottayam & Other Districts

👉🏻ഇന്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് കോട്ടയം ഷോറൂമിൽ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് വരിക .

Mob: 9207202917

Location: Malabar Gold & Diamonds Showroom, Kottayam