1313

മിനരത്ന കമ്പനിയിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം – 1.4 ലക്ഷം വരെ സാലറി | NFL Recruitment 2023

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2023 വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപേക്ഷകൾ 2023 ഡിസംബർ 1 വരെ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൂടി വായിക്കുക.

Job Details

  • ബോർഡ്: National Fertilizers Limited (NFL)
  • ജോലി തരം: Central Govt
  • നിയമനം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
  • പരസ്യ നമ്പർ: 02 (NFL)/2023
  • തസ്തിക: —
  • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 74
  • ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം: ഓൺലൈൻ
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭ തീയതി: 2023 നവംബർ 2
  • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2023 ഡിസംബർ 1

Vacancy Details

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 74 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ തസ്തികയിലും ഉള്ള ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Name of Post Vacancy
Management Trainee (Marketing) 60
Management Trainee (F&A) 10
Management Trainee (Law) 04

 

Age Limit Details

Name of Post Age Limit
Management Trainee (Marketing) 18 – 27
Management Trainee (F&A) 18 – 27
Management Trainee (Law) 18 – 27

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ങില് അമർത്തുക                                                           https://careers.nfl.co.in/advinfo.php?advertisement=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3