കേരള മത്സ്യഫെഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 

1859

ഏറ്റവും പുതിയ ഫാം വർക്കർ ഒഴിവുകൾക്കായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 18 മെയ് 2022

സംഘടനയുടെ പേര്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്)

ജോലിയുടെ രീതി കേരള ഗവണ്മെന്റ്

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

കാറ്റഗറി നമ്പർ: 055/2022

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഫാം വർക്കർ

ആകെ ഒഴിവ് 3

ജോലി സ്ഥലം കേരളം മുഴുവൻ

ശമ്പളം 16,500 -35,700 രൂപ

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് http://www.matsyafed.in/

ശമ്പളം 16500-35700 /-

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ – 18-40

അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സ്റ്റാൻഡേർഡ് VIII-ൽ വിജയിക്കുക

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ http://www.matsyafed.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2012 ന് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം.

ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും ഫോട്ടോയുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.

ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും.